مرکز فروش کارتن در تهران

مرکز فروش کارتن( فروش انواع کارتن و وسایل اسباب کشی)

برای خرید انواع کارتن خالی در تهران می توانید با شماره ۰۹۱۹۲۴۶۹۰۸۱ و ثابت ۵۵۵۹۳۴۶۹ طالبلو تماس

گرفته و وسایل مورد نیاز خود را خریداری نماید

کارتن فروشی طالب لو مرکز فروش کارتن در تهران بوده و هیچ شعبه دیگری ندارد

فروش انواع کارتن و وسایل مورد نیاز برای بسته بندی در کارتن فروشی

موجود می باشد

مرکز فروش کارتن در تهران

کارتن خالی

کارتن خالی

چسب پهن

انواع کارتن اداری و وسایل مورد نیاز برای بسته بندی را

با یک تلفن از ما تهیه فرمایید ۵۵۵۹۳۴۶۹