ضربه گیر(نایلون حباب دار)

نایلون حباب دار در مواردی استفاده می شود که می خواهیم

به کالا خسارتی وارد نشود و در بسته بندی دقت بیشتری شود

بابل رپ یا همان نایلون حباب دار به دو صورت در بازار موجود می باشد

نایلون گردویی که دارای حباب درشت می باشد و بیشار برای مصارف کارخانه ایی می باشد

نایلون فندوقی که بیشترین مصرف را در اسباب کشی دارد

شما تمام وسایل مورد نیاز خود را برای اسباب کشی از ما بخواهید

انواع کارتن فریت بار موجود می باشد

ضربه گیر

نایلون حباب دار