میدان راه آهن خیابان شوش خیابان خیام جنوبی

کوچه باغ انگوری کوچه آقداشی کوچه چوبدار

کوچه قاصدیان پلاک ۶ درب سبز رنگ

۰۹۱۹۲۴۶۹۰۸۱ طالب لو ۵۵۹۸۰۲۳۵

آدرس گوگلی